Folkuniversitetet i Karlstad startar unik utbildning

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

4 januari 2006

Folkuniversitetet startar ny KY -utbildning i Kristinehamn

Strax före jul blev det klart att myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning beviljat Folkuniversitetet i Karlstads ansökan om att starta en utbildning i Kristinehamn för specialassistenter med inriktning mot neuropsykiatriska funktionshinder. Faktum är att under de dryga två vi arbetet med en förprojektering av utbildningen fått allt klarare och tydligare indikationer på att det finns ett stort behov av en sådan utbildning, säger Göte Magnusson, Folkuniversitetets ansvarige för KY - utbildningar. Stort behov En rad olika institutioner och instanser alltifrån Socialdepartementet, Riksförbundet för rörelsehindrade barn, Riksföreningen Autism, Föreningen Dampens Hus m fl till kommuner och landsting har bejakat behovet av välutbildade specialassistenter som arbetar med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Bland de som Folkuniversitetet samarbetat med i utformningen av utbildningen finns Psykolog Mats Wensmark, Specialpedagogiska institutet i Göteborg, Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus och Karlstads universitet, samt Brukar organisationer.

Det finns också entydiga forskningsresultat som visar att en stor andel av de som döms för olika brott i stor utsträckning uppvisar någon form av neuropsykiatriska funktionshinder – något som varit känt ganska länge och det är därför lite märkligt att den här sortens utbildningar inte funnits tidigare, säger Göte Magnusson.

God arbetsmarknad Det är ingen tvekan om den utbildning vi startar nu i augusti är väl behövd och välkommen. Och det är inte minst viktigt med tanke på de arbetsmarknadsmässiga aspekterna på utbildningen. Det är inte alltid man med så stor säkerhet kan säga att möjligheterna till anställning efter genomgången utbildning är så stora som i det här fallet, fortsätter Göte Magnusson, som framhåller skälet till att utbildningen förläggs till Kristinehamn är att KPS (Kristinehamns Folkhögskola) har en gedigen erfarenhet av gymnasiala assistent utbildningar och stor kompetens hos lärarkåren . KY utbildningen kommer även att ha riksintag. KPS har också fina elevbostäder som kan utnyttjas även för denna utbildning.

Längd och innehåll Utbildningens längd är totalt 40 veckor, varav 13 veckor är praktik, s.k. LIA tid som den studerande under handledning får praktisera vid en pedagogisk verksamhet och få en introduktion i arbetet som specialassistent. Under de övriga 27 veckorna genomförs utbildningsmoment som innehåller kunskapsuppbyggnad avseende bl a barn och ungdomars utveckling, de neuropsykiatriska funktionshindren olika former, samhällets ansvar och stöd, etik och bemötande av barn och ungdom, arbetssätt för lärande och färdighetsträning med individualiserad anpassning utifrån det enskilda barnet och tonåringsbehov. Utbildningen är på heltid och CSN berättigad.

Utbildningens mål Det övergripande målet med utbildningen, beskriver Göte Magnusson, är att utveckla demokratin och jämställdheten även för personer med funktionshinder. Men också att ge vuxna möjligheter att komplettera kunskaper och utveckla sin kompetens på eftergymnasial nivå. Ledningsgrupp

Utbildningen för specialassistenter kommer att organiseras och genomföras i Folkuniversitetets regi och förses med en ledningsgrupp med företrädare för kommuner, Karlstads universitet, KPS och Landstinget.

Dennärmaste tiden

Under våren kommer vi att få ägna oss åt att detaljplanera utbildningen, organisera alla praktikaliteter och genomföra informationsaktiviteter samt ansökningsförfarande.

Men det kommer säkert inte innebära några svårigheter, menar Göte Magnusson, som räknar med många ansökningar - och som bedömer att 25-talet personer kommer att kunna antas till första utbildningsomgången.


Torbjörn Eriksson


Närmare upplysningar: Göte Magnusson 054/195836 - 0705/15 55 85


Referenser[redigera]

  • Torbjörn Eriksson [ ""]. [[w:|]], 2006-01-04

Denna artikel har vissa brister och publiceras därför inte på huvudsidan.