Brå presenterar rapport "Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet"

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

14 december 2005

Brottsförebyggande rådet presenterar rapporten Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet.

Brå uppger på sin webbplats att syftet med studien är att med vetenskapliga metoder analysera hur "svensk och utländsk bakgrund" tillsammans med andra sociala faktorer bidrar till att förklara registrerad misstänkt brottslighet. Man hoppas att studien ska motverka fördomar och ge en "kunskapsbaserad bild av svenskars och invandrares brottslighet" som ska ersätta "gissningar och personliga uppfattningar".

Utdrag ur sammanfattningen[redigera]

  • De som är födda utomlands är oftare misstänkta för brott än svenskfödda personer

"Andelen som är misstänkta för brott är [...] högre bland dem som är födda utomlands eller har en eller två utrikes födda föräldrar, jämfört med dem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Det är [2,5] gånger så vanligt att utrikes födda är registrerade som misstänkta för brott jämfört med svenkfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. [...] För dem som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar är det [2 gånger] så vanligt som bland svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. [...] Bland dem med en svenskfödd och en utrikes född föräldrer är risken 1,4 gånger större."

  • Högre överrisker för vissa brott än andra

"Det är [...] fyra gånger vanligare att utrikes födda är misstänkta för dödligt våld och rån jämfört med personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar."

  • Grupper från vissa ursprungsområden är mer överrepresenterade än andra

"Andelen personer som är misstänkta för brott är större i grupper från vissa geografiska områden än från andra. Det gäller till exempel [...] Nordafrika, och Västasien. De som kommer från västra Europa, Sydostasien och USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland tillhör de grupper som i minst utsträckning är misstänkta för brott bland de utrikes födda."

  • Andra faktorer är viktigare än om en person är född i Sverige eller inte

"Det är 3,5 gånger vanligare att män är misstänkta för brott än kvinnor. När det gäller grövre brott är skillnaderna mellan män och kvinnor ännu större. Det är också mer än sex gånger vanligare att personer vars familj haft socialbidrag är registrerade för brott än personer vars familj inte haft det."

Misstankeregistren ligger till underlag för studien[redigera]

"Brå har valt misstankeregistren och inte lagföringsregistren som grund för studien. Det beror främst på att den förra studien byggde på dessa register och en förändring skulle omöjliggöra en jämförelse av resultaten. Det beror också på att Brå bedömer att de misstänkta personernas brottslighet bätre avspeglar den polisanmälda brottsligheten än vad de lagfördas brottslighet gör." (s 24)

"[Det är] dock rimligt att anta att skillnaden i andelen registrerade för brott mellan dem med svensk bakgrund och dem med utländsk bakgrund hade varit något mindre om lagföringsdata använts. Men resultaten från tidigare studier, som använt olika register, talar trots allt för att bilden av överriskerna förblivit i stora drag densamma." (s 24)

Tidigare artiklar[redigera]

Referenser[redigera]

Externa länkar[redigera]